අපිට කතා +86 2862727043

කර්මාන්ත පුවත්

 • Which material is the cheapest?

  Which material is the cheapest?

  The materials used for the production of luminous characters are: acrylic, galvanized , stainless steel, and titanium gold. After using the luminous characters for a period of time, a part or the entire font light source starts to flicker, and has poor contact, until it is completely off. Most of...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • වලටද, ද්රව්ය කාර්ය සාධන විශ්ෙල්ෂණය

  වලටද, ද්රව්ය කාර්ය සාධන විශ්ෙල්ෂණය

  අප සෑම දවසකම වලටද, බලන්න, එසේ නම් කරන ද්රව්ය වලටද, නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැක්කේ කෙසේද? වලටද, ද්රව්ය මල නොබැඳෙන වානේ, ශීත-වානේ තහඩු, ගැල්වනයිස් තහඩු, ඇලුමිනියම් තහඩු, පීවීසී පි ඇත, ද්රව්ය වර්ගය අනුව වර්ගීකරණය කරන පෙනුම හා උත්සවයක්, අනුව ඉතා වෙනස් ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • වලටද, සහ දේ කුමක්ද එහි කටයුතු ද?

  වලටද, සහ දේ කුමක්ද එහි කටයුතු ද?

  අප සෑම දවසකම වලටද, බලන්න, ඔවුන් ජීවිතයේ අත්යවශ්ය අංගයක් වෙලා. ඒ නිසා, වලටද, හරියටම කුමක් ද? වීදි පහලට තල්ලු කිරීමට හා ඔබ පැදවීමට වන වේගය පෙන්නුම් මාර්ග සංඥා හෝ ළඟම ඇති නගරයට උපදෙස් මුහුණ ගත හැක. රැකියා ස්ථානයේ දී, ඔබ නතුව සෞඛ්ය සහ ආරක්ෂාව සංඥා සොයා එන්නම් ...
  වැඩිදුර කියවන්න